Käyttöehdot

Sisältö:
Artikla 1- Määritelmät
Artikla 2- Yritysidentiteetti/Yrittäjä
Artikla 3- Oleellisuus
Artikla 4- Tarjonta
Artikla 5- Sopimus
Artikla 6- Peruutusoikeus
Artikla 7- Peruutuksen maksut
Artikla 8- Peruutusoikeuden poisto
Artikla 9- Hinnoittelu
Artikla 10- Virhevastuu ja Takuu
Artikla 11- Toimitus ja Täytäntöönpano
Artikla 12- Ostosopimus: kesto, irtisanominen ja jatkaminen
Artikla 13- Maksut
Artikla14- Valitukset
Artikla 15- Kiistatilanteet
Artikla 16- Lisäehdot

Artikla 1 – Määritelmät


Näissä Käyttöehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:
Harkinta-aika: aika jonka puitteissa kuluttaja voi käyttää palautusoikeuttaan.
Kuluttaja: Luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin puitteissa tai yrityksen puolesta, ja joka päätyy etänä tehtyyn sopimukseen yrittäjän kanssa.
Päivä: kalenteripäivä

Ostosopimus: Etänä tehty sopimus liittyen sarjaan tuotteita ja/tai palveluita, joiden toimitus ja osto on jaettu pidemmälle aikavälille.

Pysyvä väline: Mikä tahansa väline, jonka avulla vastaanottaja tai yrittäjä voi tallentaa heille henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että niitä voidaan käyttää referenssinä tulevaisuudessa sellaisen aikajakson sisällä, kun tämän tyyppisen tiedon kohdalla on sopivaa, ja joka sallii tallennetun tiedon tarkastelun muuttumattomana.
Peruutusoikeus: Kuluttajan oikeus perua etänä tehty sopimus harkinta-ajan puitteissa.

Yrittäjä: Luonnollinen henkilö tai yritys joka tarjoaa tuotteina etänä asiakkailleen.

Etäkauppa: Sopimus, joka perustuu yrityksen tarjoamaan tuotteiden ja palvelujen etämyyntikanavaan ja joka voidaan solmia käyttäen yhtä tai useampaa etäviestintä.
Etäviestin: On viestintäväline, jonka avulla yrittäjä ja kuluttaja voivat käyttää sopimuksen tekemiseen ilman tarvetta olla paikalla samaan aikaan samassa paikassa.

Artikla 2- Yritysidentiteetti/Yrittäjä

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Artikla 3- Oleellisuus


Näitä Käyttöehtoja sovelletaan jokaiseen yrittäjän ehdotukseen ja jokaiseen loppuunvietyyn etäkauppasopimukseen yrittäjän ja kuluttajan välillä.
Ennen etäkauppasopimuksen solmimista asiakkaalle annetaan mahdollisuus tutustua Käyttöehtoihin. Mikäli tämä ei syystä tai toisesta ole järkevästi mahdollista ennen etäkauppasopimuksen tekemistä, tulee asiakkaalle tiedotta, että Käyttöehdot ovat nähtävissä yrittäjän luona ja hänellä on velvollisuus toimittaa ne asiakkaalle mahdollisimman pian ilman erillisiä kuluja asiakkaan näin vaatiessa.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä artiklasta huolimatta ja ennen etäsopimuksen tekemistä, Käyttöehtojen teksti voidaan toimittaa kuluttajalle sähköisesti siten, että teksti voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla pysyvälle välineelle. Mikäli tämä ei ole järkevällä tavalla mahdollista ennen etäkauppasopimuksen solmimista, tulee asiakkaalle osoittaa paikka, mistä hän voi löytää Käyttöehdot sähköisessä muodossa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää lähettämään nämä tiedot hänelle sähköisessä muodossa tai muulla tapaa ilman erillistä maksua.

Sellaisissa tapauksissa, joissa näiden Käyttöehtojen lisäksi tietyn tuotteen tai palvelun kohdalla tulee soveltaa joitakin muita käyttöehtoja, ovat toinen ja kolmas artikla mutatis, jolloin käyttöehtojen ollessa ristiriidassa on kuluttajalla oikeus pyytää soveltamaan hänelle edullisempia käyttöehtoja.

Artikla 4- Tarjous

Mikäli tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai muita erityisehtoja, tulee näistä erityisehdoista tiedottaa asianmukaisesti.
Tarjouksen tulee sisältää kattava ja tarkka kuvaus tarjottujen tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista. Kuvauksen tulee olla riittävä, jotta asiakas voi sen perusteella arvioida tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia.

Yrittäjän tarjoamien kuvien tulee olla aitoja ja edustavia. Selkeät vahingot ja virheet eivät ole yrittäjän vastuulla.

Jokaisen tarjouksen tulee sisältää sellaista tietoa, että asiakkaalle selviävät hänen oikeutensa ja velvollisuutensa liittyen tarjoukseen ennen sen hyväksymistä. Tämä koskee erityisesti:

 • Hintatietoa veroineen
 • Mahdollisia toimituskuluja
 • Kaupan solmimistapa ja tarvittavat vahvistukset
 • Miten peruutusoikeus soveltuu käytettäväksi tämän kaupan yhteydessä
 • Maksutapa, toimitus ja sopimuksen toimeenpano

Määräaika jonka puitteissa ostajan tulee hyväksyä kauppa, tai se aika, jonka aikana yrittäjä takaa tarjouksen mukaisen hinnan

Artikla 5- Sopimus


Sopimus muodostuu kappaleessa 4 mainittuine ehtoineen sillä hetkellä, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja täyttää sen ehdot.

Mikäli asiakas on vahvistanut kaupan elektronisesti, tulee yrittäjän välittömästi vahvistaa elektronisesti sopimuksen syntyminen. Kauppa voidaan perua asiakkaan toimesta niin kauan, kun yrittäjä ei ole vahvistanut kaupan syntymistä.

Mikäli sopimus vahvistetaan elektronisia apuvälineitä käyttäen, täytyy yrittäjän ryhtyä asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin elektronisen datan siirron suojaamiseksi ja turvallisen internetympäristön tarjoamiseksi. Mikäli asiakas maksaa elektronisesti, tulee yrittäjän seurata asianmukaisia turvajärjestelyitä.
Yrittäjällä on oikeus, laillisen toimivaltansa rajoissa, varmistua asiakkaan maksukyvystä ja tarvittaessa tarkistaa kaikki huomioitavat asiat ja vaikuttimet, jotka tarvitaan menestyksekkään etäkauppatransaktion tekemiseen. Jos yrittäjällä on näihin tutkimustuloksiin perustuen syytä olla viemättä kauppaa loppuun, voi hän tarvittaessa ja toimintansa perustellen perua kaupan/pyynnön tai hän voi liittää siihen erityisehtoja.

Yrittäjän tulee lähettää seuraavat tiedot tuotteista/palveluista kirjoitettuna tai sellaisessa muodossa, että asiakas voi tallentaa tiedot itselleen pysyvälle laitteella ja päästä niihin myöhemmin helposti käsiksi:

 • Yrityksen osoite johon asiakas voi lähettää vaatimuksensa
 • Kaupan ehdot ja tiedon siitä, miten asiakas voi käyttää peruutusoikeuttaan sekä selkeä tieto tähän peruutusoikeuteen mahdollisesti liittyvistä erityisehdoista.
 • Tietoa kaupanjälkeisistä takuista ja palveluista.
 • Artikla 4:n 3. kappale, paitsi siinä tapauksessa, että yrittäjä on jo lähettänyt asiakkaalle tämän tiedon ennen sopimuksen voimaantuloa.
 • Ehdot sopimuksen purkamiseen, mikäli sopimuksen mitta on vuoden verran tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Ostosopimuksen ollessa kyseessä lauseke e. koskee vain ensimmäistä tilausta.

Artikla 6- Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 kalenteripäivän kuluessa antamatta mitään selitystä. Peruuttamisaika päättyy 14. kalenteripäivänä, josta sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, muu kuin kuljetusyritys, sai toimitettavat tavarat haltuunsa.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille seuraavilla tiedoilla: nimesi, koko osoitteesi ja jos saatavilla, puhelinnumerosi, faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi ja päätöksesi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä lausunnolla (esimerkiksi postitse lähetetty kirje, faksi tai sähköposti).

Voit käyttää alla olevaa peruuttamislomaketta, joskin se ei ole pakollista. Sinulla on myös mahdollisuus sähköisesti täyttää ja lähettää peruuttamislomake tai muu yksiselitteinen lausunto sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme sinulle viipymättä sähköpostitse peruutuksen vastaanottamisesta. Jos haluat noudattaa peruuttamisaikaa riittää, kun ilmoitat haluavasi käyttää tätä oikeutta ennen vastaavan ajanjakson päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset:

Jos peruutus tapahtuu sinun taholtasi, hyvitämme kaikki sinulta saadut maksut mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat valitsemastasi toimitusmenetelmästä muuta kuin tarjoamastamme edullisimmasta tavanomaisesta toimitustavasta), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivää päivästä, jona meille ilmoitetaan päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Teemme tällaisen palautuksen käyttämällä samoja maksutapoja, joita käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellet ole nimenomaisesti ilmoittanut toisin; palautuksesta ei missään tapauksessa aiheudu kuluja. Voimme pidättää palautuksen, kunnes olemme vastaanottaneet tavarat tai kunnes olet toimittanut palautusta koskevan todistuksen sen mukaan, mikä edellytys täyttyy ensin.

Jos olet vastaanottanut sopimuksen kohteena olevat tuotteet, sinun on palautettava tavarat meille tai toimitettava ne suoraan meille tai sinulle annettuun osoitteeseen jonka saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] ilman aiheetonta viivytystä, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 14 kalenteripäivää päivästä, jolloin ilmoitit päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Määräaika katsotaan täytetyksi, jos palautat tavarat ennen tämän ajanjakson päättymistä.

Peruutuslomakkeen mallikappale
(sinun on täytettävä ja lähetettävä tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)
- Tiedoksi SNORKEL ESPANJA, S.L.U., Apartado de Correos 146, 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), [email protected]
- Ilmoitan täten, että irtisanoudun seuraavan tuotteen myyntisopimuksesta:
- Pyydetty/vastaanotettu
- Asiakkaan nimi ja käyttäjänimi
- Asiakkaan osoite ja käyttäjänimi
- Asiakkaan allekirjoitus ja käyttäjänimi (vain jos lomake toimitetaan painettuna)
- Päivämäärä

Artikla 7- Peruutusmaksut


Mikäli asiakas käyttää oikeuttaan peruuttaa kauppa, tulee hänen maksettavan summan olla korkeintaan tuotteen palauttamisesta aiheutuvien kulujen tasolla.
Mikäli asiakas on jo maksanut tuotteen, tulee yrittäjän huolehtia siitä, että asiakkaan rahat palautetaan mahdollisimman pian, tai maksimissaan 14 vuorokauden kuluessa kaupan perumisesta tai tuotteiden palauttamisesta.

Artikla 8- Peruutusoikeuden rajaaminen

Yrittäjällä on oikeus rajata peruutusoikeutta kohdissa 2 ja 3 säädetyin edellytyksin. Tämä peruutusoikeuden rajaaminen on sallittua vain, mikäli yrittäjä on selkeästi maininnut asiakkaalle tästä rajauksesta ennen sopimuksen tekemistä.
Peruutusoikeuden rajaus on mahdollista vain seuraavien tuotteiden kohdalla:

 • Jotka on luotu tai tehty yrittäjän toimesta asiakkaan antamien ohjeiden/mittojen mukaan
 • Että ne ovat selvästi luonteeltaan henkilökohtaisia
 • Joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi
 • Jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti
 • Joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden heilahteluihin, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta
 • Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet
 • Kaikille tuotteille, joille ei voida osoittaa, että se koskee alkuperäistä tuotetta, jonka toimitti www.royalqueenseeds.com

Artikla 9- Hinnoittelu


Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja palveluiden hintoja ei saa korottaa ilman arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
Edellisestä kappaleesta huolimatta yrittäjä voi tarjota tuotteita ja palveluita vaihtuvilla hinnoilla, jos nämä hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden heilahteluista ja yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä sitoumus vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne ovat lakisääteisten säännösten tai säännösten seurauksena.
Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä vain, jos yrittäjä on asettanut tämän ehdoksi ja:

a. Nämä ovat seurausta laeista tai määräyksistä; tai

b. Kuluttajalla on toimivalta irtisanoa sopimus siitä päivästä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Artikla 10- Virhevastuu ja takuut


Yrittäjä vakuuttaa, että tuotteet ja palvelut ovat sopimuksen mukaisia, huolehtii tarjouksessa mainittujen määritelmien toteutumisesta, huolehtii kohtuullisten pyyntöjen/vaatimusten noudattamisesta, luotettavuudesta ja hyödyllisyydestä sekä takaa voimassaolevien lakien ja / tai valtion määräysten noudattamisen. Jos erikseen niin sovitaan, varmistaa yrittäjä myös, että tuote sopii muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei muuta oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi esittää sopimuksella yrittäjältä.

Artikla 11- Toimitus ja täytäntöönpano


Yrittäjän on seurattava mahdollisimman tarkasti tuotteiden tilausten vastaanottoa ja käsittelyä sekä palvelusopimuksia koskevia hakemuksia.
Osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle, katsotaan toimituspaikaksi.

Ottaen huomioon yleisten ehtojen 4 §: ssä esitetyt perusteet yrittäjän on suoritettava hyväksytyt tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, jollei erikseen ole sovittu pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos toimitusta ei voida osittain tai kokonaan toimittaa, tulee tästä ilmoittaa kuluttajalle viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman lisäkustannuksia ja hänellä on oikeus korvaukseen.
Edellisessä kappaleessa tarkoitetun irtisanomisen yhteydessä yrittäjä maksaa takaisin sen summan, jonka kuluttaja on maksanut mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30 päivän kuluttua irtisanomisesta.

Jos tilattavan tuotteen toimittaminen vaikuttaa mahdottomalta, yrittäjä pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen alkuperäisen tilalle. Yrittäjän tulee ilmoittaa asiakkaalle korvaavan tuotteen lähettämisestä viimeistään ennen sen postitusta. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien tuotteiden osalta. Mahdollisen paluulähetyksen kustannukset tulevat yrittäjän kustannuksella.

Tuotteiden vahingoittumisen ja / tai menetyksen vaara on yrittäjällä siihen asti, kunnes toimitus tapahtuu kuluttajalle tai hänen ennalta määrittelemälleen vastaanottajalle, jollei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Jos saat vahingoittuneen tuotteen, sinun on ilmoitettava tästä sähköpostitse kolmen päivän kuluessa.

Artikla 12- Ostosopimus: kesto, irtisanominen ja jatkaminen


Irtisanominen
Kuluttaja voi irtisanoa milloin tahansa sopimuksen, joka on merkitty määräämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu säännöllisten tuotteiden toimitukseen (sähkö mukaan lukien) ja palveluihin, jotka noudattavat enintään kuukauden mittaista irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa milloin tahansa tietyn ajanjakson aikana solmitun sopimuksen, joka ulottuu tavanomaiseen toimitukseen (sähkön mukaan lukien) tai palveluun lopullisen ajanjakson päättyessä noudattaen enintään yhden kuukauden irtisanomisilmoitusta.

Kuluttaja voi edellisessä kohdassa mainitussa sopimuksessa:

Irtisanoa sopimuksen kaikkina aikoina ilman rajoituksia päättymään tietyssä ajassa tai tiettynä ajanjaksona.

Irtisanoa sopimuksen käyttäen samoja kanavia, joiden kautta sopimus solmittiin.

Irtisanoa sopimus koska tahansa käyttäen samaa irtisanomisaikaa, kuin minkä yrittäjä on varannut itselleen.
Sopimuksen jatkaminen

Sopimusta, joka on määrätty tiettynä ajankohtana ja joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, ei voida automaattisesti pidentää tai uudistaa määräajaksi.

Edellisestä kappaleesta huolimatta sopimus, joka on määrätty määräajaksi ja joka ulottuu päivittäisten sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimittamiseen, voidaan pidentää automaattisesti kolmen kuukauden jakson ajaksi. Jos kuluttaja voi irtisanoa tämän laajennetun sopimuksen pidennysjakson lopussa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus, joka on määrätty tiettynä ajankohtana ja joka ulottuu tavaroiden ja palveluiden säännölliseen toimittamiseen, voidaan pidentää ilman eri toimenpiteitä määräämättömäksi ajaksi, jos kuluttaja pääsee milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisaika, jos sopimus ulottuu päivittäisten sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimitukseen, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa.
Sopimusta, joka on merkitty tietyn ajan ja joka ulottuu päivittäisten sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimittamiseen (kokeilutilaus), ei automaattisesti laajenneta ja se päättyy automaattisesti kokeilun tai aloitusjakson lopussa.

Kesto
Jos sopimuksen kesto on yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua päättää milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus ole ristiriidassa irtisanomisen kanssa ennen sovittua kestoa.

Artikla 13- Maksut


Ellei toisin ole sovittu, tarkoittaa summaa, joka asiakkaan on maksettava 7 vuorokauden sisällä 6. artiklan 1. kappaleen mukaisen peruutusoikeuden alkamisesta. Palvelusopimuksen kyseessä ollessa tämä peruutusoikeus alkaa siitä hetkestä, kun asiakas on vastaanottanut vahvistuksen sopimuksen syntymisestä.
Myytäessä tuotteita kuluttajalle yrittäjällä ei missään tapauksessa ole mahdollisuutta asettaa yli 50% ennakkomaksua yleisiin käyttöehtoihin. Kun ennakkomaksu on säädetty, kuluttaja ei voi vaatia mitään asiaan liittyvän järjestyksen tai palvelun suorittamista koskevia oikeuksia ennen kuin maksettu maksu on suoritettu.
Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa yrittäjälle maksutietojen epätarkkuuksista.


Jos kuluttaja on laiminlyönyt maksun, on yrittäjällä lakiin perustuva oikeus periä perumisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jotka kuluttajalle on ilmoitettu etukäteen.

Artikla 14- Valitukset


Yrittäjän tulee tarjota tarpeeksi selkeät ja julkaistut toimintamallit valitusten hoitamiseen ja sen tulee ratkaista ongelmatilanteet tämän toimintamallin mukaisesti.
Sopimuksen velvoitteiden täyttymiseen liittyvät valitukset tulee kuvata selkeästi ja täysin, ja asiakkaan tulee toimittaa yrittäjälle tieto mahdollisista vioista tai poikkeuksista kohtuullisen ajan sisällä.

Yrittäjälle toimitetut valitukset tulee käsitellä 14 vuorokauden sisällä niiden vastaanottamisesta. Mikäli valitukseen vastaamisen aikajänne vaikuttaa pidemmältä, on yrittäjällä velvollisuus vastata tiedusteluun 14 vuorokauden sisällä ja vahvistaa aikataulu sille, että asiakas saa yksityiskohtaisemman vastauksen.
Mikäli valituksen johdosta syntynyttä riitatilannetta ei saada ratkaistua neuvottelemalla, on kyseessä riitatilanne, joka tulee käsitellä riitatilanteisiin

Artikla 15- Riitatilanteet

Näitä yleisiä ehtoja koskeviin yrityksen ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Espanjan lakia.

Artikla 16- Lisäehdot

Vaihtoehtoisia tai Yleisistä Käyttöehdoista poikkeavat ehdot eivät saa heikentää kuluttajan asemaa ja niiden tulee olla saatavilla kirjoitettuna sellaisessa muodossa, että asiakas voi tallentaa ne pysyvälle välineelle myöhempiä tarkasteluita varten.

YLEINEN OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Mitään verkkosivustomme tuotteista ei ole tarkoitettu minkään sairauden tai lääketieteellisen ongelman diagnosoimiseen, hoitamiseen tai parantamiseen.

Saadaksesi lisätietoja verkko-ostosten tekemiseen, hinnoitteluun ja maksuihin, kuljetukseen ja toimitukseen, yksityisyyteen ja turvallisuuteen sekä tuotetietoihin liittyen, katso UKK-osiomme.

Varoitus

Kannabiksensiemenet eivät ole kansainvälisen valvonnan alaisia, sillä niitä ei ole listattu vuoden 1961 Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineita koskevaan yleissopimukseen.

Kannabiksen kasvattaminen henkilökohtaiseen käyttöön ei ole rikos Espanjassa.

Kannabiksensiementen sekä niiden kasvattamiseen käytettävien materiaalien ja työkalujen myynnin mainostaminen ei ole rikos Espanjassa. Kannabiksen kasvattaminen näkyvillä paikoilla voi olla rangaistava teko kansalaisten turvallisuuden suojaamisesta 30. päivänä maaliskuuta annetun perustuslakia täydentävän lain 4/2015 artiklan 36,18 mukaisesti.

Kannabiksensiemeniä voidaan vapaasti myydä Euroopan unionin sisällä vastavuoroisen tunnistamisen periaatteen mukaisesti. Joissain maissa ei kannabiksensiemeniä kuitenkaan voida kasvattaa henkilökohtaiseen käyttöön ja niitä täytyykin säilyttää keräiltävänä geenikannan osana. Joissain tapauksissa niiden kasvattamiseen lääketieteellistä tarkoitusta varten voi saada erillisluvan.

Tuonti kolmannen osapuolen maihin voi olla kiellettyä tai rajoitettua. Royal Queen Seeds ei koskaan hyväksy siementen myymistä maihin, joissa kannabiksensiementen myyminen on laitonta.

Suosittelemmekin siis tarkastamaan maasi tämänhetkiset lait. Tarkoituksenamme ei ole loukata tai rikkoa minkään maan lakia myymällä kannabiksensiemeniä.

Kaikki, jotka ostavat kannabiksensiemeniämme, ovat vastuussa niiden käytöstä. Royal Queen Seeds kieltäytyy tämän suhteen kaikesta vastuusta.

Kaikki kuvaukset ja kuvat Royal Queen Seedsin verkkosivustolla ovat peräisin Alankomaista. Ne kuvaavat vaikutuksia, jotka tietyt aineet voivat saada aikaan nautittuna. Niitä ei missään olosuhteissa tulisi ymmärtää nautittaviksi soveltuviksi. Nämä kuvat ja kuvaukset on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoitukseen. Royal Queen Seeds -tuotteen ostaja ottaa täyden vastuun näitä tuotteita nauttiessaan, olipa lopputulema mikä tahansa.

 

Mitään sivuillamme olevista tuotteista, mukaan lukien CBD-tuotteet, ei ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin, hoitoon tai parantamiseen.

 

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias